.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gomunice - kwestionariusz ankiety internetowej

Email Drukuj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gomunice - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 18 lutego do 01 marca 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gomunice na lata 2021-2027.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/603056/gomunice-strefa-spoleczna-mieszkancy.html

Poprawiony: czwartek, 18 lutego 2021 11:17 Więcej…
 

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Email Drukuj

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jestz budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu działalności:

- w ramach dostaw bezpośrednich, lub

- przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

- w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

- w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego
z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Poprawiony: środa, 03 marca 2021 12:06 Więcej…
 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Email

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naborem wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Gomunice uprzejme informuje, iż właściciele budynków, którzy mają zdjęty i składowany na posesji eternit mogą składać wnioski o odbiór ww. odpadów w terminie do dnia 17.03.2021 r. w Urzędzie Gminy Gomunice pokój nr 101.

Do pobrania: druk wniosku

Poprawiony: środa, 03 marca 2021 09:30
 

Kampania „Znamię! Znam je?”

Email Drukuj

W bieżącym roku szkolnym, Gmina Gomunice przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki i diagnostyki czerniaka.

Poprawiony: poniedziałek, 01 marca 2021 12:36 Więcej…
 

2021-03-31 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2021 13:45 Więcej…
 

Informacja - Kanalizacja sanitarna

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że gmina Gomunice uzyskała pozwolenie na  użytkowanie nowo wybudowanej  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kletnia.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku w swoich nieruchomościach m.in. poprzez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Poprawiony: środa, 24 lutego 2021 14:50 Więcej…
 

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży pojazdu ISEKI wraz z osprzętem

Email Drukuj

O G Ł O S Z E N I E  o sprzedaży pojazdu ISEKI wraz z osprzętem

 

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż posiada do sprzedaży pojazd marki ISEKI typ TF330 rok produkcji 2003 wraz z osprzętem:

1. Zamiatarka BEMAB

2. Pług hydrauliczny P.OLSSONS

3. Piaskarka samozaładowcza BEMAB

Pojazd  można obejrzeć na terenie oczyszczalni ścieków Słostowice, gmina Gomunice po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  604 793 966.

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 10:04 Więcej…
 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - kampania informacyjno-edukacyjna

Email Drukuj

27 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród klientów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Poprawiony: piątek, 12 lutego 2021 13:40 Więcej…
 

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF -wnioski od 11 marca

Email Drukuj

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Poprawiony: wtorek, 02 marca 2021 10:38 Więcej…
 

XXXII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 5 marca 2021 roku (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXII  Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
Poprawiony: piątek, 26 lutego 2021 13:54 Więcej…
 

2021-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2021 13:24 Więcej…
 

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

Email Drukuj

W związku z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Poprawiony: wtorek, 02 lutego 2021 14:37
 

Badanie obywatelskiej aktywności wsi

Email Drukuj

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2021 10:27 Więcej…
 

LGD "BUD-UJ RAZEM" - ankieta

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia  LGD "BUD-UJ RAZEM". Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju. Dzięki Państwa odpowiedziom możliwa będzie ponowna weryfikacja LSR oraz naniesienie ewentualnych korekt w tym zakresie. Badanie trwa od 03.02.2021r do dnia 19.02.2021r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2021 09:21 Więcej…
 


Strona 1 z 93

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi